WELCOME TO
KANNADA SANGHA HR SEC SCHOOL,
AYANAVARAM,
CHENNAI-600023,

ANNUAL DAY 2019

27-11-2019 at Dharma Prakash